Historia Naszej Szkoły

Początki Szkoły Podstawowej w Zimnie sięgają okresu przedwojennego. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej, nauka odbywała się w budynku zwanym przez miejscową ludność "szóstak". Był to stary barak należący przed wojną do miejscowego dziedzica Stanisława Starowieyskiego. Naukę prowadził pan Aleksander Gałan. Okres edukacji trwał tam przez cztery lata, a do piątej klasy uczniowie chodzili do Szkoły Podstawowej w Łaszczowie.

Mieszkańcy postanowili znaleźć inne miejsce na szkołę. Pan Stefan Bida zorganizował składkę pieniędzy od miejscowej ludności i kupił duży dom drewniany w miejscowości Suchowola, a następnie mieszkańcy zwieźli go końmi do Zimna. Po latach zmieniła się kadra pedagogiczna, dyrektorem był pan Marian Łasocha, który pełnił tą funkcję do roku 1982. W roku 1990 zaczęto budowę nowego budynku, którą ukończono w roku 1994 i uczniowie zostali przeniesieni do tego nowego obiektu z centralnym ogrzewaniem, sanitariatami wyłożonymi płytkami, bieżącą zimną i ciepłą wodą, dużymi nasłonecznionymi salami lekcyjnymi, długim i szerokim korytarzem oraz salą gimnastyczną.

Pierwszego września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Zimnie została samodzielną placówką z ogólną liczbą uczniów 82. W roku następnym liczba ta wzrosła do 102. Rok 2001 przyniósł kolejny wzrost uczniów do 146, czego powodem było dołączenie dzieci z Podlodowa i Pienian oraz wyposażenie szkoły w komputery i pomoce dydaktyczne, które ciągle są uzupełniane. Do głównych inwestycji na przyszłość należy budowa pełno wymiarowej sali gimnastycznej, oraz dalsze doposażenie pracowni komputerowej z rezultatem prowadzenia zajęć języka angielskiego w tejże pracowni.